Privacyverklaring

Inleiding

Belgische Flyball Belge vzw is erg begaan met uw privacy. Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, hebben wij deze website met de professionele hulp en de ononderbroken steun van onze vertrouwde leverancier Sweet Sally GCV ontwikkeld. We hebben de nodige controles uitgevoerd om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gecompromitteerd, gewijzigd, verloren, vernietigd, gepubliceerd of onthuld zonder de juiste toestemming.

Belgische Flyball Belge vzw is klaar om te voldoen aan de uitdagingen van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)!

We leggen hieronder in meer detail uit hoe.

Wie heeft toegang?

Verwerkingsverantwoordelijke

Belgische Flyball Belge vzw (Ondernemingsnummer 0466.157.848)
Vogelstraat 6
2580 Putte
België
info@flyball.be

Verwerker

Belgische Flyball Belge vzw vertrouwd op de continue ondersteuning van Sweet Sally GCV voor de ontwikkeling en het onderhoud van deze website.

Sweet Sally GCV (Ondernemingsnummer 0607.868.118)
Felix Timmermansstraat 7
8310 Brugge
Belgium
tim.brouckaert@gmail.com
Vertegenwoordigd door: Tim Brouckaert (Zaakvoerder)

De leverancier verwerkt de persoonsgegevens die worden ingediend, opgeslagen, verzonden of ontvangen door Belgische Flyball Belge vzw (de voor de verwerking verantwoordelijke) en u, de gebruiker, (d.w.z. de betrokkene) uitsluitend met het oog op het verlenen van diensten en technische ondersteuning.

Derden

Belgische Flyball Belge vzw, is niet betrokken bij de verkoop van persoonsgegevens aan derden.

In het kader van deze website heeft Belgische Flyball Belge vzw de volgende diensten van derden aangeworven voor de doeleinden vermeld in de onderstaande lijst:

 • Sweet Sally GCV voor website ontwikkeling en onderhoud
 • Combell nv voor website hosting
 • Dropbox inc. voor Cloud opslag en reservekopieën van administratieve documenten

Alle huidige en toekomstige leveranciers worden grondig doorgelicht alvorens hun diensten te verwerven (met inbegrip van de naleving van de toepasselijke wetgeving). Belgische Flyball Belge vzw controleert regelmatig de samenwerking met haar leveranciers en de voorwaarden van die samenwerking. De samenwerking wordt onmiddellijk beëindigd wanneer een leverancier niet meer aan de eisen voldoet.

Voor zover toegestaan door toepasselijk recht, kan Belgische Flyball Belge vzw uw persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende partijen, die zich echter ook moeten houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU:

 • Overheidsinstanties
 • Justitiële autoriteiten en wetshandhavingsinstanties
 • Auditoren
 • VdA / KKUSH ten behoeve van verzekering, wedstrijd administratie en registratie van vrijwilligers

 

Toekomstige derde partijen kunnen toegevoegd worden indien dit noodzakelijk is voor de werking van Belgische Flyball Belge vzw. Belgische Flyball Belge vzw zal de betrokkenen hiervan op de hoogte stellen via haar privacy policy.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wat we verwerken en waarom?

Tijdens het ontwerpproces van deze website hebben we een gegevensinventaris samengesteld. Wij zijn van mening dat deze gegevens strikt noodzakelijk zijn voor het vervullen van de hieronder beschreven doeleinden. Wij maken u er graag attent op dat de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website kunnen variëren op basis van de gebruikersrollen en aanverwante doeleinden.

De volgende informatie kan worden verzameld (niet-limitatieve lijst):

 • Contact gegevens (bijv. naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer),
 • Geboortedatum,
 • Taalvoorkeuren,
 • Gebruikersnaam en wachtwoord,
 • Club lidmaatschap,
 • Identificatiegegevens van de hond (e.g. roepnaam, chipnummer, geboortedatum, ras).

Deze gegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Ledenadministratie,
 • Wedstrijd administratie,
 • Opleiding van vrijwilligers,
 • Registratie en administratie van vrijwilligers,
 • Toegangsbeheer voor de website.

Wilt u de gedetailleerde gegevens inventaris raadplegen of wenst u meer informatie over het doel van de gegevensverwerking, neem dan contact met ons op via info@flyball.be.

Waar bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Combell NV is verantwoordelijk voor de hosting van deze website en heeft volledige controle over de hardware die gebruikt wordt om uw persoonlijke gegevens op te slaan. Combell nv opereert op België bodem.

Dropbox Inc. verantwoordelijk voor de cloudhosting en heeft volledige controle over de hardware die wordt gebruikt om uw persoonlijke gegevens op te slaan. Dropbox Inc. opereert vanuit meerdere locaties in Europa en de Verenigde Staten (EU - U.S. privacy Shield).

Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens?

Standaard bewaarperiode

Zoals voorzien door GDPR, streven wij ernaar om uw persoonlijke gegevens te verwijderen zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om het doel te bereiken waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld.

Alle persoonsgegevens die worden gebruikt om een historisch overzicht te bewaren dat het doel van de gegevensverzameling overleeft, zullen (voor zover mogelijk) worden geanonimiseerde en in de database van de website worden bewaard gedurende twee (2) jaar. De gegevens zullen ook volledig worden verwijderd uit onze back-ups binnen vijf (5) jaar nadat ze werden verzameld.

Uitzonderingen

De volgende afwijkingen van de standaard bewaarperiode zijn van toepassing:

 • Toernooi teamresultaten en rankings bestemd voor archivering

Voor meer informatie over deze uitzonderingen kan u contact met ons opnemen via info@flyball.be.

Bewaring van gegevens in geval van een verzoek tot verwijdering

Gelieve te zien: Uw gegevens verwijderen

Hoe zorgen we voor veiligheid?

Veiligheid per ontwerp

De volgende voorbeelden zijn slechts enkele van de veiligheidsmaatregelen die door Belgische Flyball Belge vzw worden toegepast om persoonsgegevens en andere informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, verlies of vernietiging:

 • Alle gegevens worden gecodeerd zowel in rust (in de database) als bij het versturen ervan tussen de server en uw browser,
 • Alle gegevens worden volledig geback-upt,
 • Onze diensten worden beschermd door Combell Shield Services,
 • De rollen en bijbehorende toegangsrechten worden duidelijk omschreven en beheerd door het bestuur van de Belgische Flyball Belge vzw.

Gebeurtenis op vlak gegevensveiligheid

Indien er een gebeurtenis plaatsvindt die de veiligheid van uw persoonlijke gegevens in het gedrang kan brengen, dan zal Belgische Flyball Belge vzw dit tijdig en adequaat behandelen. Ze zal dit doen binnen de 72 uur nadat het de gebeurtenis plaatsvond.

Alle bestuursleden en vrijwilligers van Belgische Flyball Belge vzw krijgen regelmatig inlichtingen met betrekking tot de gangbare praktijken op het gebied van gegevensbeveiliging en de procedures die gehanteerd worden door Belgische Flyball Belge vzw. Dezelfde mate van betrokkenheid wordt verwacht van onze leveranciers, waarvan de diensten regelmatig worden beoordeeld (zie: Derden).

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Tenzij uw verzoek als excessief of ongegrond wordt beschouwd, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Informatie opvragen over uw persoonlijke gegevens en de verwerking daarvan,
 • Een kopie opvragen van al uw gegevens in een standaard formaat,
 • Uw persoonlijke gegevens wijzigen of corrigeren indien ze onvolledig zijn of fouten bevatten,
 • Een beperking aanvragen ten aanzien van bepaalde verwerkingsactiviteiten (in welbepaalde omstandigheden),
 • Tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten bezwaar aantekenen,
 • Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens intrekken,
 • Uw persoonlijke gegevens laten wissen (in welbepaalde omstandigheden).

Voor een volledige inzage van uw rechten als betrokkene raadpleegt u de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kan uw rechten op een eenvoudige manier uitoefenen door een schriftelijk verzoek te verzenden naar info@flyball.be. Dit verzoek moet altijd de volgende elementen bevatten:

 • Uw volledige naam en contactgegevens,
 • Heldere en eenduidige verklaring van uw verzoek.

Belgische Flyball Belge vzw behoudt zich het recht om een redelijke vergoeding in rekening te brengen indien uw verzoek naar excessief of ongegrond wordt geacht, en dit naar eigen goeddunken. Belgische Flyball Belge vzw zal de betrokkene steeds schriftelijke op de hoogte stellen van haar beslissing en haar motivatie.

Uw gegevens wijzigen en corrigeren

Deze website laat de betrokkene toe om zijn/haar persoonlijke gegevens zelf te beheren. Indien de betrokkenen niet in staat is de wijzigingen of correcties van de gegevens te voltooien, kan hij/zij de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken deze actie uit te voeren door contact met ons op te nemen op info@flyball.be.

Uw gegevens verwijderen

De betrokkene kan zijn/haar gegevens van de website en back-ups laten verwijderen door een schriftelijk verzoek te sturen naar info@flyball.be, met inbegrip van de hierboven gespecificeerde elementen. Na ontvangst van het verzoek tot verwijdering, zal Belgische Flyball Belge vzw het verzoek beoordelen en de verwijdering zo spoedig mogelijk uitvoeren, uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek. Alle persoonsgegevens die voor verwijdering zijn geselecteerd, worden binnen vijf (5) jaar volledig uit onze back-ups verwijderd (zoals voorzien in de hierboven vermelde standaard bewaartermijn). Belgische Flyball Belge vzw zal de betrokkene informeren bij het voltooien van de procedure voor het verwijderen van gegevens.

Indien de geselecteerde gegevens of een deel van de geselecteerde gegevens niet kunnen worden verwijderd wegens juridische, rechterlijke of andere verplichtingen, zal Belgische Flyball Belge vzw de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Indien de voor verwijdering geselecteerde gegevens door Belgische Flyball Belge vzw vereist zijn om een dienst te leveren, zal de betrokkene worden gevraagd of deze dienst kan worden beëindigd om de verwijderingsprocedure te voltooien.

Afmelden voor nieuwsbrieven en promotionele e-mails

Als u geen e-mails meer wenst te ontvangen met nieuwsfeiten, evenementen of diensten van Belgische Flyball Belge vzw, dan kan u gewoon de afmeldingsknop of hyperlink gebruiken die is opgenomen in elke nieuwsbrief of promotionele e-mail. Bij het afmelden worden uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderd. Het verwijderen van deze gegevens heeft geen invloed op persoonlijke gegevens die Belgische Flyball Belge vzw nodig heeft om andere diensten te leveren die u heeft aangevraagd.

Hoe u toestemming kan verlenen?

Door deze privacyverklaring te aanvaarden en uw persoonsgegevens via de website te verstrekken, verleent u (d.w.z. de betrokkene) uitdrukkelijk uw toestemming aan Belgische Flyball Belge vzw en haar leveranciers om de gegevens voor de genoemde doeleinden te verwerken.

Indien Belgische Flyball Belge vzw specifieke persoonsgegevens wenst door te geven aan andere derden dan die vermeld in deze privacyverklaring, zal de betrokkene om extra toestemming gevraagd worden. Het voorgaande geldt ook voor de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU.

Wie te contacteren?

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, of als u een van de hierboven genoemde rechten van de betrokkene wenst uit te oefenen, neem dan contact met ons op via info@flyball.be.

Belgische Flyball Belge vzw behoudt zich het recht om deze privacy verklaring ten allen tijde aan te passen. Zij zal de betrokkene steeds vooraf op de hoogte stellen van deze wijzigingen. De laatste wijziging gebeurde op 16 mei 2021.